Інклюзивна освіта

This list contains 38 titles

| Виберіть назви, щоб:
Воспитание и обучение детей с нарушением речи. Психология детей с нарушениями речи , [учеб. пособие] / К. В. Науменко Публікація: Киев СВАРОГ 2017 . 272 с. , У даній книзі під однією обкладинкою представлені два посібника: Воспитание и обучение детей с нарушениями речи: курс лекцій, и Логопсихология в таблицах и схемах. Розділ, виховання та навчання дітей з порушенням мови (дошкільна логопедагогіка) є необхідним звеном підготовки до роботи з дітьми із мовленнєвими порушеннями. Зміст дошкільної логопедагогіки представлено у формі лекцій. У рамках дисципліни Спеціальна психологія, розглядаються теоретичні основи логопсихології. Всі матеріали мають вид таблиць та схем. Обрана форма викладу є наочною, компактною, передбачає створення максимальних можливостей для активізації самостійної діяльності. Мета посібника допомогти оволодіти специфічними знанями, уміннями та навичками, сформувати моральну позицію, необхідну для корекційно-розвивальної роботи з дитиною із мовленнєвими порушеннями в умовах дитячого садочка та сім'ї. 60х90/16. Фонди: Читальний зал Навчальний фонд (376(075.8) /Н 34) .
Воспитание трудного ребенка. Дети с девиантным поведением , учеб. - метод. пособие / М. И. Рожков, М. А. Ковальчук, И. В. Кузнецова [и др.] Публікація: Москва Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС 2006 . 239 с 60х90/16. Фонди: Абонемент. Навчальна література Навчальний фонд (159.922:376(072)) .
Девиантология: (Психология отклоняющегося поведения) / Е. В. Змановская Публікація: Москва Академия 2003 . 288 с 60х90/16. Фонди: Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (159.96(075.8)) , Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (159.96(075.8)) , Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (159.96(075.8)) , Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (159.96(075.8)) , Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (159.96(075.8)) .
Дитяча розвивально-корекційна психологія , модульний навч. посіб. / Т. В. Дуткевич Публікація: Київ Центр учбової літератури 2018 . 304 с , Рекомендовано до друку на засіданні Вченої ради Кам'янець-Подільського нац. ун-ту ім. Івана Огієнко (Протокол № 9 від 24 вересня 2015 року) 60х84 1/16. Фонди: Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (159.922.7(075.8)) .
Ігри та ігрові завдання для дітей раннього віку з обмеженими можливостями здоров'я. Практична психологія , [навч. посіб.] / Д. С. Максименко Публікація: Київ Центр учбової літератури 2018 . 120 с , Друкується в авторський редакції. 60х84 1/16. Фонди: Читальний зал Навчальний фонд (373.2:159.922.7](075.8) /М 17) .
Інклюзивна освіта в ЗПО. Організація навчання / О. В. Боровська, Л. В. Вікарій, П. М. Герасименко [та ін.] Публікація: Київ Шкільний світ 2018 . 120 с. , У збірці представлено особливості реалізації інклюзивного навчання в закладі позашкільної освіти. Розкрито основні положення щодо надання рівного доступу до освіти дітей з інвалідністю, представлено приклади організації гурткової роботи з учнями цієї категорії та система психологічнох підтримки з проведенням трененгових занять для дитей-волонтерів, педагогів-волонтерів та безпосередньо дітей з особливими освітніми потребами. Книжка буде корисною для адміністрації, педагогічного колективу, психологів закладів позашкільної освіти, а також для батьків та учнів Фонди: Читальний зал (376 /І-65) .
Інклюзія. Форми работи / упоряд. Дмитренко С. Публікація: Київ Видавничий дім "Перше вересня" 2019 . 200 с. 60х84/8. Фонди: Абонемент. Навчальна література Навчальний фонд (376(076) /І-65) .
Комунікативний тренінг для дошкільників з порушеннями мовлення , [навч.-метод. посіб.] / І. В. Мартиненко Публікація: Харків Ранок : Кенгуру 2018 . 120 с. , У навчально-методичному посібнику висвітлено теоретико-методичні засади та надано практичні рекомендації щодо формування комунікативної діяльності, проведення психокорекційної роботи з дітьми із мовленнєвими порушеннями в умовах дошкільного навчального закладу. Описано етапи завдання, методи та принципи, зміст комунікативного тренінгу цієї групи. Посібник призначено для практичних психологів, педагогів, логопедів і вихователів дошкільних навчальних закладів, а також студентів, які навчаються за спеціальністю "Спеціальна освіта (логопедія і спеціальна психологія)". Крім того, посібник, безумовно, зацікавить батьків дітей з особлими освітніми потребами. 70х100/16. Фонди: Абонемент. Навчальна література Навчальний фонд (376:373.2(072) /М 29) .
Корекційна освіта. Вступ до спеціальності , навч. посіб. : для студ. вищ. навч. закл. / О. В. Колишкін Публікація: Суми Університетська книга 2017 . 392 с. 60х84 1/16. Фонди: Електронний читальний зал (376(075.8)) , Абонемент. Навчальна література Навчальний фонд (376(075.8) /К 60) .
Корекційно-реабілітаційна робота в спеціальних дошкільних закладах для дітей з особливими потребами , навч. посіб. / Т. М. Дегтяренко, Л. С. Вавіна Публікація: Суми Університетська книга 2008 . 302 с , Гриф МОН. | Рекомендовано до друку вченою радою Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренко 60х90 1/16. Фонди: Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (376(075.8)) .
Лінгводидактичні засади вивчення української жестової мови , монографія / Н. Б. Адамюк, О. А. Дробот, А. В. Замша, Н. А. Зборовська, С. В. Кульбіда Публікація: Київ ФОП Симоненко О. І. 2018 . 260 с , Рекомендовано до друку вченою радою Інституту спеціальної педагогіки НАПН України (протокол № 2 від 1 лютого 2018 року) 60х84/16. Фонди: Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (376:811.161.2) .
Логопедичний зошит / І. С. Моргун Публікація: Київ ТОВ "Видавнича група "шкільний світ" 2019 . 144 с. , Серія "Бібліотека "Шкільного світу" заснована у 2013 році 60х84/8. Фонди: Бібліотека ІДГУ Науковий фонд (376(076)) .
Мовленнєвий і психічний розвиток дітей раннього віку. Практична психологія , [практ. посіб.] / Д. С. Максименко Публікація: Київ Центр учбової літератури 2018 . 192 с. : табл 64х84 1/16. Фонди: Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (159.922.7(076)) .
Моделювання індивідуального розвитку дитини з особливими потребами в умовах інклюзивного ДНЗ , навч.-метод. посіб. / Н. М. Компанець, І. В. Луценко Публікація: Київ ФОП Симоненко О. І. 2018 . 40 с , Рекомендовано комісією зі спеціальної педагогіки Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (протокол № 22/1/12-Г-265 від 18 травня 2018 року) 60х84/16. Фонди: Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (376(075.8)) .
Навчання школярів із затримкою психічного розвитку: теорія і практика , навч.-метод. посіб. / Л. І. Прохоренко, Т. В. Сак, І. П. Логвінова Публікація: Київ ФОП Симоненко Л. І. 2018 . 120 с 60х84/16. Фонди: Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (376(075.8)) .
Нормативний бюлетень , довідник / Національна академія педагогічних наук України, Інститут спеціальної педагогіки Публікація: Київ ; Чернівці Букрек 2017 . 48 с 70х100/16. Фонди: Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (376:342.7](094)) , Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (376-056(094)) .
Организация и содержание работы школьного логопеда , учеб.-метод. пособие / Ю. С. Антипко Публікація: Киев ЦУЛ 2020 . 192 с. : ил. 60х84 1/16. Фонди: Абонемент. Навчальна література Навчальний фонд (376(075.8) /А 72) .
Організаційно-методичний супровід дитини з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного ДНЗ , навч.-метод. посіб. / Л. В. Коваль, Н. М. Компанець, І. В. Луценко Публікація: Київ ФОП Симоненко О. І. 2018 . 100 с , Рекомендовано комісією зі спеціальної педагогіки Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (протокол № 22.1/12-Г-266 від 18 травня 2018 року) 60х84/16. Фонди: Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (376(075.8)) .
Освіта дітей з порушенням слуху: сучасні тенденції та технології , навч.-метод. посіб. / О. М. Таранченко, С. В. Литовченко, О. Ф. Федоренко [та ін.] Публікація: Київ ФОП Симоненко О. І. 2018 . 250 с. : іл 60х84/16. Фонди: Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (376(075.8)) .
Освіта осіб з особливими потребами шляхи розбудови , наук.- метод. зб. : Вип. 12 / Національна академія педагогічних наук України, Інститут спеціальної педагогіки Публікація: Київ Букрек 2017 . 184 с. 60х84/16. Фонди: Абонемент. Навчальна література Навчальний фонд (376:37](072)=161.2=161.1=111 /О-72) , Абонемент. Навчальна література Навчальний фонд (376:37](072)=161.2=161.1=111 /О-72) .
 <<  <  1  2    >>

Працює на АБІС Коха