Соціальна робота

This list contains 59 titles

| Виберіть назви, щоб:
Абетка соціального педагога , [посібник] / [уклад. В. В. Волканова Публікація: Харків Основа 2012 . 235 с. : табл. , У посібнику в алфавітному порядку представлені теоретичні матеріали, зміст, напрямки, прийоми, форми роботи. Для шкільних соціальних педагогів, учителів, класних керівників. 60х90/16. Фонди: Абонемент. Навчальна література Навчальний фонд (37.013. 42(075)) .
Актуальні проблеми соціально-педагогічної роботи / за заг. ред. А. Й. Капської Публікація: Київ [б.в.] 2002 . 164 с 60х84/16. Фонди: Абонемент. Навчальна література Навчальний фонд (364-78(075.8)) .
Антология по истории и теории социальной педагогики / И. Н. Андреева Публікація: Москва Академия 2000 . 176 с 60х90/16. Фонди: Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (37.013.42(075.8)) .
Введение в социальную работу , [учеб. пособие для высш. школы] / С. В. Тетерский Публікація: Москва Академический Проект 2004 . 496 с. : табл. 84х108/32. Фонди: Абонемент. Навчальна література Навчальний фонд (364(075.8) /Т 37) .
Вступ до соціальної роботи , навч. посіб. / [Т. В. Семигіна, І. І. Мигович, І. М. Грига та ін.] Публікація: Київ Академвидав 2005 . 304 с. : табл. 84х108/32. Фонди: Абонемент. Навчальна література Навчальний фонд (364(075.8) /В 85) , Абонемент. Навчальна література Навчальний фонд (364(075.8) /В 85) , Абонемент. Навчальна література Навчальний фонд (364(075.8) /В 85) .
Вступ до спеціальності соціальний педагог , навч.-метод. посібник / С. Б. Фурдуй Публікація: Ізмаїл [СМИЛ] 2012 . 123 с , Рекомендовано до друку вченою радою Ізмаїльського державного гуманітарного університету від 15 грудня (протокол № 3) 60х84/16. Фонди: Абонемент. Навчальна література Навчальний фонд (37.013.42(075.8) /Ф 95) , Читальний зал Навчальний фонд (37.013.42(075.8) /Ф 95) , Абонемент. Навчальна література Навчальний фонд (37.013.42(075.8) /Ф 95) .
Девиантология: (Психология отклоняющегося поведения) / Е. В. Змановская Публікація: Москва Академия 2003 . 288 с 60х90/16. Фонди: Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (159.96(075.8)) , Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (159.96(075.8)) , Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (159.96(075.8)) , Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (159.96(075.8)) , Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (159.96(075.8)) .
Дитина у складних життєвих обставинах:соціально-педагогічне забезпечення прав , монографія / Ж. В. Петрочко Публікація: Рівне видавець О. Зень 2010 . 368 с 60х80/16. Фонди: Абонемент. Навчальна література Навчальний фонд (37.013.42:351.84(075.8)) .
Енциклопедія для фахівців соціальної сфери , [довідкове вид.] / за заг. ред. І. Д. Звєрєвої Публікація: Київ ; Сімферополь Універсум 2013 . 535 с. , Енциклопедія містить вісім розділів, в яких систематизовано найпоширеніші поняття, терміни й категорії соціальної роботи та соціальної педагогіки, що відображають теоретико-методологічні основи, зміст і напрями соціальної/соціально-педагогічної роботи, її правові, психологічні, соціокультурні, політичні основи, технології та інновації, а також соціальні інститути та інституції. Зміст термінів, що викладено, розкривається на основі новітніх досягнень соціальної педагогіки, психології, соціології, філософії тощо. У виданні знайшли відображення поняття, які ще не були висвітлені в виданнях подібного характеру, зокрема «альтернативний догляд», «патронаж соціальний», «сімейні групові наради», «технологія соціальна», «франчайзинг» тощо. Пряма цільова аудиторія - фахівці із соціальної роботи. Видання стане певним пізнавальним ресурсом у професійному самовдосконаленні практиків соціальної сфери, воно буде у нагоді й тим, хто опановує професії соціального педагога та соціального працівника. 60х90/16. Фонди: Абонемент. Навчальна література Навчальний фонд (364-43(031) /Е 64) , Абонемент. Навчальна література Навчальний фонд (364-43(031) /Е 64) .
Інтегровані соціальні служби: теорія, практика, інновації / [авт.-упоряд.: О. В. Безпалько, І. Д. Звєрєва, З. П. Кияниця та ін.] ; за заг. ред.: І. Д. Звєрєва, Ж. В. Петрочко Публікація: Київ Фенікс 2007 . 528 с , Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як начальний посібник для студентів вищих навчальних закладів На опр. зазначено: Програма Європейського Союзу для України. 70х100/16. Фонди: Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (364(072)) .
Консультування , соціально - педагогічній аспект / Ю. В. Потоцька Публікація: Київ "Видавнича група "Шкільний світ" 2019 . 112 с , Серія " Бібліотека "Шкільного світу" заснована у 2003 році 60х84/16. Фонди: Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (37.013.42(07)) .
Менеджмент у соціальній роботі , навч. посіб. / Шендеровський Публікація: Київ Главник 2007 . 207 с , У посібнику представлено технологію менеджмента у соціалбній роботі, як науки про людські можливості, за допомогою яких лідери-керівники організації соціальної роботи-досягають цілей, результатів, успіху допомоги, підтримки, спасіння, реабілітації, адаптації учасників планів, проектів, програм, технік, процедур соціальної роботи. Матеріали посібника будуть корисні соціальним працівникам, практичним психологам, педагогам, студентам 84х108/32. Фонди: Абонемент. Навчальна література Навчальний фонд (364-78(075.8)) .
Методика викладання дисциплін соціально-педагогічного циклу , навч. посіб. / Р. Х. Вайнола Публікація: Київ Центр учбової літератури 2017 . 140 с. , Даний посібник має на меті забезпечення викладання курсу «Методика викладання соціально-педагогічних дисциплін», що є складовою частиною дисциплін психолого-педагогічного циклу для рівня магістерської підготовки. Засвоєння змісту запропонованих у посібнику матеріалів сприятиме формуванню та розвитку професійних та особистісних якостей магістрів соціальної педагогіки, що необхідні викладачу вищої школи. Зміст посібника відповідає освітньо-професійній програмі підготовки фахівців за напрямом „Педагогічна освіта” та навчальному плану спеціальності 8.010106 „Соціальна педагогіка”. Навчальний посібник адресовано магістрам спеціальності „Соціальна педагогіка”, викладачам соціально-педагогічних дисциплін. 60х84 1/16. Фонди: Абонемент. Навчальна література Навчальний фонд (37.013.42(075.8) /В 14) .
Методика викладання дисциплін соціально-педагогічного циклу , навч. посіб. / Р. Х. Войнола Публікація: Київ Центр учбової літератури 2012 . 140 с. , Даний посібник має на меті забезпечення викладання курсу «Методика викладання соціально-педагогічних дисциплін», що є складовою частиною дисциплін психолого-педагогічного циклу для рівня магістерської підготовки. Засвоєння змісту запропонованих у посібнику матеріалів сприятиме формуванню та розвитку професійних та особистісних якостей магістрів соціальної педагогіки, що необхідні викладачу вищої школи. Зміст посібника відповідає освітньо-професійній програмі підготовки фахівців за напрямом „Педагогічна освіта” та навчальному плану спеціальності 8.010106 „Соціальна педагогіка”. Навчальний посібник адресовано магістрам спеціальності „Соціальна педагогіка”, викладачам соціально-педагогічних дисциплін 60х84 1/16. Фонди: Абонемент. Навчальна література Навчальний фонд (37.013.42(075.8) /В 65) .
Методичні аспекти соціально-педагогічної діяльності , монографія / [ В. А. Гузенко, Л. О. Данильчук, А. Б. Кочарян та ін. Публікація: Хмельницький ФОП Цюпак А. А. 2017 . 352 с. , Рекомендовано вченою радою Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Т. Г. Шевчнка (протокол № 1 від 31 серпня 2017 року). 64х90 /16. Фонди: Читальний зал Навчальний фонд (378:37.013 /М 54) , Абонемент. Навчальна література Навчальний фонд (378:37.013 /М 54) .
Механізми взаємодії органів державної влади та неурядових організацій у протидії жорстокому поводженню з дітьми , навч.-метод. посіб. / О. В. Бовть, Л. С. Волинець, Т. Є. Деревянко [та ін.] ; за ред. К. Б. Левченко, І. М. Трубавіної Публікація: Київ Юрисконсульт 2005 . 452 с. : табл. , У посібнику розкрито сутність, причини і теорії виникнення, наслідки жорстокого поводження з дітьми, стан ситуації з проблеми в Україні. Узагальнено світовий і вітчизняний досвід з протидії жорстокому поводженню, подано нормативно-правове забезпечення захисту дітей від нього, виділено проблеми і перспективи вдосконалення системи захисту дітей від жорстокого поводження в Україні. Розкрито інноваційні підходи до протидії жорстокому поводженню з дітьми. 60х84 1/16. Фонди: Абонемент. Навчальна література Навчальний фонд (364.63-053.2(072) /М 55) .
Неповна сім'я : Особливості роботи соціального педагога / М. О. Докторович Публікація: Київ Шкільний світ 2010 . 128 с. , Марина Докторович у книжці "Неповна сім'я:Особливості роботи соціального педагога" розглядає важливу проблему сьогодення: вплтв структкрної деформації сім'ї на формування соціальної компетентності дитини. Зі сторінок видання читач дізнається про специфіку неповної сім'ї, особливості соціалізації дітей із таких сімей, знайде матеріали для роботи з дітьми та батьками з неповних сімей. 60х84/16. Фонди: Абонемент. Навчальна література Навчальний фонд (37.013.42:316.362.31) .
Нетрадиционные формы работы с родителями / Т. А. Фалькович, Н. С. Толстоухова, Л. А. Обухова Публікація: Москва 5 за знания 2005 . 240 с. 60х90/16. Фонди: Абонемент. Навчальна література Навчальний фонд (37.018 /Ф 19) .
Організаційно-методичний супровід дитини з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного ДНЗ , навч.-метод. посіб. / Л. В. Коваль, Н. М. Компанець, І. В. Луценко Публікація: Київ ФОП Симоненко О. І. 2018 . 100 с , Рекомендовано комісією зі спеціальної педагогіки Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (протокол № 22.1/12-Г-266 від 18 травня 2018 року) 60х84/16. Фонди: Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (376(075.8)) .
Основи самовиховання особистості , навчально-методичний посібник / О. Л. Главацька Публікація: Київ Кондор 2018 . 206 с. , Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Фонди: Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (37.091.2:159.2](075.8)) .
 <<  <  1  2  3    >>

Працює на АБІС Коха