Вища освіта

Записів у цьому списку: 109

Академічна чесність як основа сталого розвитку університету : [наук. вид.] [Текст] / Міжнарод. благод. Фонд “Міжнарод. фонд. дослідж. освіт. політики” ; [за заг. ред. Т. В. Фінікова, А. Є. Артюхова].Вихідні дані: Київ : Таксон, 2016Опис: 234 с : Бібліогр. в кінці ст. - 600 пр ; 60х84/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 378 (2).
Списки:
Бібліотечно-інформаційне запезпечення самостійної роботи студентів [Текст] : монографія / Н. П. Пасмор ; [ред. В. М. Вдовиченко]Вихідні дані: Київ : Кондор, 2018Опис: 104 с : Бібліогр.: с. 86 - 100. - 1000 пр ; 84х108 /32.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 027.08:378.147 П 19 (1).
Вища освіта України: реалії сучасного розвитку [Текст] : монографія / С. Сисоєва, Н. Батечко ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України та [та ін.].Вихідні дані: Київ : ЕКМО, 2011Опис: 344 с. : рис., табл : Бібліогр.: с. 318-336. - 300 пр ; 64х90 1/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 378(477) (1).
Списки:
Вища освіта в Україні [Текст] : навч. посіб. / [В. Г. Кремень, С. М. Ніколаєнко, М. Ф. Степко та ін.] ; за ред. В. Г. Кременя, С. М. Ніколаєнка. ; М-во осіти і науки України.Вихідні дані: Київ : Знання, 2005Опис: 327 с : Бібліогр.: с. 321-327. - 3000 пр. (в опр.) ; 84х108 1/32.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 378(477)(075.8) (1).
Списки:
Енциклопедія освіти [Текст] : [довідкове видання] / Акад. пед. наук України ; голов. ред. В. Г. КременьВихідні дані: Київ : Юрінком Інтер , 2008Опис: 1040 с : 3000 пр. (в опр.) ; 70х100 1/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 37(477)(031) (1).
Ізмаїльський державний гуманітарний університет: сторінки історії [Текст] : збірник документів / [упоряд.: Л. Ф. Циганенко (відп. упоряд.), Я. В. Кічук, В. В. Дроздов та інші], Том 1, 1940-1965 рр.Вихідні дані: Ізмаїл : РВВ ІДГУ, 2015Опис: 298 с. : іл. : 300 прим. ; 60х90/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Абонемент. Навчальна літератураШифр зберігання: 378.4(477.74)(091) /І-37 (2).
Ізмаїльський державний гуманітарний університет: сторінки історії [Текст] / [упоряд.: Н. В. Волканова, А. В. Дізанова, А. О. Дорошева та ін.] : Збірник документів, Том ІI, 1965-1990 рр.Вихідні дані: Ізмаїл : РВВ ІДГУ : СМИЛ, 2016Опис: 284 с. : Бібліогр.: с. 280-282. - 300 пр. ; 60х90/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Абонемент. Навчальна літератураШифр зберігання: 378.4(477.74)(091) /І-37 (4).
Ізмаїльський державний гуманітарний університет: сторінки історії [Текст] : збірник документів / [упоряд.: Я. В. Кічук (керівник проекту), Л. Ф. Циганенко (голов. ред.), Н. О. Гончарова та ін.], Том ІІІ, 1990-2015 рр.Вихідні дані: Ізмаїл : РВВ ІДГУ : СМИЛ, 2020Опис: 320 с. : табл., фото : Бібліогр.: с. 311-318. - 300 пр. ; 60х90/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Читальний залШифр зберігання: 378.4(477.74)(091) /І-37 (1).
Інформаційні технології та технічні засоби навчання [Текст] : навч. посіб. / О. П. Буйницька ; М-во освіти і науки України, Київський ун-т ім. Б. ГрінченкаВихідні дані: Київ : Центр учбової літератури, 2018Опис: 240 с. : рис., табл., іл. : Бібліогр. в кінці глав. - б. т ; 60х84 1/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Абонемент. Технічна літератураШифр зберігання: 004:378](075.8) /Б 90 (1).
Історія первісного суспільства в схемах і таблицях [Текст] : навч.-метод. посібник / В. В. Дроздов ; М-во освіти і науки України, ІДГУ.Вихідні дані: Ізмаїл : РВВ-ІДГУ - СМИЛ, 2016Опис: 200 с. : рис., табл : Бібліогр.: с. 191-199. - 300 пр ; 60х84/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 94(100)".../04"(075.8) /Д 75 (15).
Концептуалізація компетентнісного підходу до професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури та спорту в контексті змішаного навчання [Текст] : колективна монографія / [Н. Пивовар, Т. Хілінська, К. Ганчева та ін. ; за заг. ред. О. К. Корносенко та О. В. Даниско] ; Мін-во освіти і науки України, Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. КороленкаВихідні дані: Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2021Опис: 252 с. : табл. : Бібліогр. в кінці ст. - 100 пр. ; 60х84/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Абонемент. Навчальна літератураШифр зберігання: 378.016:796 /К 65 (1).
Концепція професійного спрямування за спеціальністю "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" [Текст] : метод. посіб. / О. В. Матвієнко, М. Н. ЦивінВихідні дані: Київ : Центр учбової літератури, 2018Опис: 101 с. : табл : Бібліогр.: с. 81-90. - 100 пр ; 60х84 1/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Абонемент. Навчальна літератураШифр зберігання: 02(075.8) (1).
Магістерська робота: методика підготовки [Текст] : посібник / Т. О. Долбенко, І. С. Бондар, Ю. І. Горбань, В. А. Русавська ; Міністерство культури України, Київський національний університет культури і мистецтв.Вихідні дані: Київ : Ліра-К, 2017Опис: 140 с : 60х84 1/16. - Бібліогр. : с. 112-114. - 500 прим. (в опр.)Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 001.89(075.8) (3).
Методи і форми організації навчання фахівців аграрної галузі [Текст] : навч. посіб. / П. Г. Лузан, А. А. Каленський ; Наці. ун-т біоресурсів і природокористування УкраїниВихідні дані: Київ : Логос, 2014Опис: 280 с. : Библиогр.: с. 251-256. - 300 прим. ; 60х84 1/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Абонемент. Навчальна літератураШифр зберігання: 378.147(075) /Л 83 (2).
Списки:
Методика викладання дисциплін соціально-педагогічного циклу [Текст] : навч. посіб. / Р. Х. Вайнола ; М-во освіти і науки молоді та спорту України, НПУ ім. П. Драгоманова.Вихідні дані: Київ : Центр учбової літератури, 2017Опис: 140 с. : Бібліогр.: 135-137. - б. т. ; 60х84 1/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Абонемент. Навчальна літератураШифр зберігання: 37.013.42(075.8) /В 14 (1).
Методика викладання дисциплін соціально-педагогічного циклу [Текст] : навч. посіб. / Р. Х. Войнола ; М-во освіти і науки молоді та спорту України, НПУ ім. П. Драгоманова.Вихідні дані: Київ : Центр учбової літератури, 2012Опис: 140 с. : Бібліогр.: 135-137. - б. т. ; 60х84 1/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Абонемент. Навчальна літератураШифр зберігання: 37.013.42(075.8) /В 65 (1).
Методика викладання історії у вищій школі : навч. посіб. / Н. О. ГончароваВихідні дані: Харків ; Ізмаїл : ФОП Шейніна О.В., 2009Опис: 328 с. : Бібліогр. в кінці розд. - 500 пр. (в опр.) ; 60х84/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Читальний залШифр зберігання: 378.016:94](075.8) /Г 65 (1), Абонемент. Навчальна літератураШифр зберігання: 378.016:94](075.8) /Г 65 (4).
Методика викладання у вищий школі [Текст] : навч. посіб. / В. М. Нагаєв ; Міністерство освіти і науки України, Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаева ; рец.: Т. О. Дмитренко, О. Г. Романовський, М. О. Бєсєдін, М. М. Турченко, Вихідні дані: Київ : Центр учбової литератури, 2007Опис: 232 с. : рис., табл : Бібліогр.: с. 220-222. - б. т. (в опр.) ; 60х84 /16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 378.016(477)(075.8) (1).
Списки:
Методика викладання у вищий школі [Текст] : навч. посіб. / В. В. КаплінськийВихідні дані: Київ : КНТ, 2017Опис: 225 с : Бібліогр. в кінці кожної теми. - 100 пр ; 84х60 /16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 378.016(075.8) (1).
Списки:
Методика и технология работы педагога дополнительного образования [Текст] : учеб. пособ. / Голованов В. П.Вихідні дані: Москва : Гуманитар. изд. центр ВЛАДОСОпис: 239 с. : Библиогр.: с. 237. - 5 000 экз. ; 60х90/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Абонемент. Навчальна літератураШифр зберігання: 37(075.8) (1).
 <<  <  1  2  3  ...  6    >>

Працює на АБІС Коха