Всесвітня література

This list contains 55 titles

| Виберіть назви, щоб:
Зарубіжна література , підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Н. М. Кадоб'янська, Л. М. Удовиченко Публікація: Харків ФОЛІО 2016 . 304 с. : іл , Гриф МОН 70х100 1/16. Фонди: Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (82.09(100)(075.3) /К 13) .
Неореалізм: дискурс теорій та художніх ідей (на матеріалі української та російської літератури і критики) , [монографія] / Л. В. Рева Публікація: Київ ВД Дмитра Бураго 2011 . 344 с. : табл. , У монографії зроблено спробу висвітлити філософську платформу неореалізму на початку ХХ століття, осмислити неореалістичні набутки українських та російських літературознавців і критиків, виявити типологічні сходження та розходження неореалістичних спрямувань у творчості І. Буніна і Підмогильного, В. Винниченка і М. Горького та В. Винниченка і І. Шмельова. До книжки включено програму з історії української літератури ХХ віку відомого літературознавця В. В. Фащенка, якій вказував на неореалістичну стильову домінанту багатьох українських митців. Монографія адресована викладачам вищої школи, вчителям, студентам філологічних фкультетів. 60х84 1/16. Фонди: Абонемент. Навчальна література Навчальний фонд (821.161.2.09"19" /Р 32) , Абонемент. Навчальна література Навчальний фонд (821.161.2.09"19" /Р 32) .
"...глядя задумчиво в небо широкое:человек и природа в произведениях И. С. Тургенева 1840-1850-х годов / В. Б. Мусий Публікація: Одесса Печатный дом 2016 . 174 с , Печатается по решению Ученого совета филологического факультета Одесского национального университета имени И. И. Мечникова 60х84/16. Фонди: Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (821.161.1.09) .
"Криві дзеркала" сатири і дійсність. /Соціально-політична сатира в сучасному французькому романі/ / Г. М. Рягузова Публікація: Київ Манускрипт 1996 . 195 с , Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України 70х90/32. Фонди: Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (821.133.1.09) .
"Наука страсти нежной..." : адресаты любовной лирики Пушкина / Н. В. Забабурова Публікація: Саранск ; Болдино [б. и.] 2006 . 680 с. : ил , Издается в авторской редакции. На переплете автор не указан 70х90 1/32. Фонди: Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (821.161.1.09) .
"Обломов" И. А. Гончарова. Аспекты жанра / Л. Т. Малиновский Публікація: Одесса Астропринт 2015 . 260 с , Рекомендовано к печати ученым советом филологического факультета Одесского национального университета им. И. И. Мечникова. (Протокол № 1 от 16 сентября 2014 года) 60х84/16. Фонди: Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (821.1.161.1.09) .
Highlights of English and American Literature / М. М. Дудченко Публікація: Суми Університетська книга 2006 . 445 с , Гриф МОН | Друкується згідно з рішенням вченої ради Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренко (Протокол № 2 від 26.09.2005) 60х90 1/18. Фонди: Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (821(410+73).09(075.8)=111) .
Австрійська література: моделі рецепції тексту , монографія / І. М. Зимомря Публікація: Дрогобич ; Тернопіль Посвіт 2009 . 216 с. , Монографія містить дослідницький масив, що висвітлює життя та творчість носіїв літературного процесу в Австрії упродовж ХХ століття з проекцією на генологічну парадигму, зокрема, малої прози, а також аспекти рецепції текстових структур (К. Е. Францоз, Р. М. Рільке, І. Бахманн, М. Ган, Е. Фітцбауер, Г. Кунер, Т. Бернгард). 60х84 1/16. Фонди: Читальний зал Навчальний фонд (821.112.2.09 /З-62) .
Андрей Платонов и мировая литература ХХ века:Типологические связи , [монография] / А. Кеба Публікація: Каменец-Подольский Абетка-НОВА 2001 . 320 с , Рекомендовано к печакти ученым советом Каменец-Подольского государственного педагогического университета 60х84/16. Фонди: Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (82.161.1.09) .
Античность в русской романтической поэзии / Л. И. Савельева Публікація: Казань Издательство Казанского университета 1986 . 79 с , Печатается по постановлению редакционно-издательского совета Казанского университета 84х108 1/32. Фонди: Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (821.161.1.09) .
Антологія світової літературно-критичної думки XX ст. , [наук. вид.] / за ред., підгот. тексту, прим., упоряд. М. Зубрицької Публікація: Львів Літопис 2001 . 832 с 70х100/16. Фонди: Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (82.09(100)) .
Вибрані праці / В. Гримич Публікація: Київ Дуліби 2015 . 520 с.: іл., портр 60х90 1/16. Фонди: Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (82.09) .
Вячеслав Иванов. Исследования и материалы / РАН [и др.] Публікація: Санкт-Петербург Изд-во Пушкинского Дома 2010 . 840 с., ил 60х88/16. Фонди: Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (821.161.1.09) .
Герман Гессе сам свидетельствующий о себе и о своей жизни / Б. Целлер Публікація: [Челябинск] Урал LTD 1998 . 311 с. : ил., портр , Загл. обл.: Герман Гессе сам о себе в изложении Бернхарда Целлера Доп. тит. л. нем. 84х108/32. Фонди: Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (821.112.2.09) .
Гете. Жизнь. Творчество. Традиции   Публікація: Санкт - Петербург АНО НПО "Мир и семья" 2002 . 238 с , Издается при финансовой помощи Веймарского общества (Германия) 60х90/16. Фонди: Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (821.112.2.09) , Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (821.112.2.09) .
Дослідження і статті різних років / Н. Є. Крутікова Публікація: Київ Стилос 2003 . 540 с , Рекомендовано до друку Вченою радою Ін-ту літ. ім. Т. Г. Шевченка НАН України 60х84/16. Фонди: Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (821.161.2.09) .
Европейската литературна приказка в контекста на общия литературен процес (XVI-XVIII век) / И. Симеонов Публікація: Кишинеу Бизнес-Элита 2010 . 336 р б. ф. Фонди: Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (821(4).09=163.2 /С 37) .
Европейские горизонты болгарской литературы XIX - первой половины XX века , (сб. статей) / Иван Симеонов Публікація: Кишинев "S.Ş.B." 2007 . 91 с б. ф. Фонди: Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (821.163.2.09 /С 37) .
Елементи компаративістики. Зарубіжна література , [посібник] / І. В. Лімборський, С. М. Лімборська, Н. Є. Бахарєва та ін. Публікація: Київ ВД "Перше вересня" 2018 . 208 с Фонди: Бібліотека ІДГУ (373.5.016:821.09(477-87)) .
Елліністична поезія. Антологія / І. П. Мегела Публікація: Київ Вид. Вадим Карпенко 2007 . 380 с , Рекомендовано Міністерством освіти і науки Україн 02.10.06 №1.4/18-Г-839 б. ф. Фонди: Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (82.09(075.8)) , Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (82.09(075.8)) .
 <<  <  1  2  3    >>

Працює на АБІС Коха