Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://hdl.handle.net/123456789/1624
Назва: Літературне краєзнавство в контексті гуманізації сучасної освіти (на матеріалі творчості поетів Придунав’я)
Інші назви: Literary local studies in the context of the humanization of modern education (on the material of the work of the poets of the Danube)
Автори: Райбедюк, Г.
Raibedyuk, G.
Ключові слова: гуманістична педагогіка
гуманізація освіти
особистість
В. Сухомлинський
добро
толерантність
духовні цінності
регіональна література
краєзнавство
поети Придунав’я
авторський текст
humanistic pedagogy
humanization of education
personality
V. Sukhomlynsky
kindness
tolerance
spiritual values
regional literature
local lore
poets of the Danube region
author’s text
Дата публікації: 2021
Видавництво: Ізмаїл : РВВ ІДГУ
Бібліографічний опис: Райбедюк Г. Літературне краєзнавство в контексті гуманізації сучасної освіти (на матеріалі творчості поетів Придунав’я) / Г. Райбедюк // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць. Серія: «Педагогічні науки». – Ізмаїл : РВВ ІДГУ, 2021. – Вип. 56. – С. 203-212.
Серія/номер: Педагогічні науки;56
Короткий огляд (реферат): У статті обґрунтовано роль літературного краєзнавства в гуманізації сучасної літературної освіти як фундаментального принципу її реформування, узагальнено найвідоміші характеристики науково-методичних концепцій гуманістичної педагогіки (насамперед, педагогічних ідей В. Сухомлинського). Її практичне втілення в літературній освіті конкретизовано на прикладі сприйняття й осмислення учнями загальноосвітніх закладів надбань регіональної літератури загалом і творчого доробку поетів Придунав’я зосібна. Виявлено методичні ресурси впливу літератури рідного краю на гуманістичний світогляд сучасного учня-читача, інтенційований на особистісно зорієнтоване навчання, з’ясовано їх роль у формуванні духовно багатої, гармонійно розвиненої, національно свідомої особистості, у плеканні її високих морально-етичних пріоритетів, ціннісних ідеалів та естетичних потреб. Теоретичні засновки гуманістичної педагогіки продемонстровано на прикладі уведення до навчально-виховного процесу творчого доробку чільних представників поетичного ландшафту полікультурного придунайського краю. Основну увагу зосереджено на формуванні в учнів таких якісних характеристик гуманістичного світогляду, як толерантність і доброта, які в поліетнічному просторі мають концептуально буттєве значення. Основним об’єктом дослідження обрано тексти українськомовних поетів (М. Василюка, В. Виходцева, Т. Кібкало, Г. Лисої, В. Реви, В. Сімейка), джерело художності яких визначає гуманістичний потенціал тексту. Автором статті окреслено магістральні напрями подальшої науково-методичної роботи у сфері фахового вивчення літератури Придунав’я та її методичної адаптації в руслі новітніх освітніх потреб гуманістичної педагогіки.
Опис: The article substantiates the role of literary local lore in the humanization of modern literary education as a fundamental principle of its reform, summarizes the most famous characteristics of scientific and methodological concepts of humanistic pedagogy (first of all, pedagogical ideas of V. Sukhomlynsky). Its practical implementation in literary education is concretized on the example of perception and comprehension by students of secondary schools of the achievements of regional literature in general and the creative work of the poets of the Danube region. The methodical resources of the influence of the literature of the native land on the humanistic worldview of the modern student-reader, intended for personality-oriented learning, are revealed, their role in formation of spiritually rich, harmoniously developed, nationally conscious personality aesthetic needs. The theoretical foundations of humanistic pedagogy are demonstrated on the example of the introduction into the educational process of the creative work of leading representatives of the multilingual poetic landscape of the multicultural Danube region. The main attention is focused on the formation of such qualitative characteristics of the humanistic worldview in students as tolerance and kindness, which in the polyethnic space have a conceptually existential significance. The main object of the research is the texts of Ukrainian-speaking poets (M. Vasyliuk, V. Vykhodtsev, T. Kibkalo, H. Lysa, V. Reva, V. Simeyko), whose source of art determines the humanistic potential of the text. The author of the article outlines the main directions of further scientific and methodological work in the field of professional study of the literature of the Danube region and its methodological adaptation in line with the latest educational needs of humanistic pedagogy.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://hdl.handle.net/123456789/1624
ISSN: 2521-1757 (Print)
2616-8812 (Online)
Розташовується у зібраннях:Науковий вісник ІДГУ

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Райбедюк_Г._НВ_56_2021.pdfЛітературне краєзнавство в контексті гуманізації сучасної освіти (на матеріалі творчості поетів Придунав’я)790.68 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.