Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://hdl.handle.net/123456789/1774
Назва: Проблема шкільної дезадаптації у учнів початкової школи
Інші назви: The problem of school disadaptation students in primary school
Автори: Федорова, Наталія Михайлівна
Fedorova, Natalia
Ключові слова: адаптація
дезадаптація
молодший шкільний вік
шкільна дезадаптація
профілактика
початкова школа
adaptation, maladaptation
primary school age
school maladaptation
prevention
Primary School
Дата публікації: 21-чер-2022
Бібліографічний опис: Федорова Н. М. Проблема шкільної дезадаптації у учнів початкової школи : Кваліфікаційна робота здобувача освітнього ступеня бакалавр спеціальності 053 Психологія освітньої програми : Психологія : практична психологія (реабілітаційна психологія) / Кер.: д. псих. н., проф. Макарчук Н.О. – Ізмаїл, 2022. – 50 с.
Короткий огляд (реферат): Сучасні умови життя та діяльності людини в Україні характеризуються докорінними змінами в економіці, соціальних умовах та освіті. Суспільство ставить нові вимоги до розвитку особистості – формування ініціативи, сміливості, здатності приймати самостійні рішення, швидкого пристосування до різних ситуацій. Реалізація національних програм передбачає вдосконалення існуючих та розробку нових педагогічних систем та психологічних підходів до розвитку особистості учнів різного віку, що потребує нових психолого-педагогічних досліджень для адаптації до шкільних умов. Із наростанням непередбачуваних критичних ситуацій у повсякденному житті, особливо про що свідчить шкільна практика, вони загострюються при вступі до школи, у період первинного засвоєння нової соціальної ситуації. Найбільш чутливими можна вважати психологічні особливості молодшого шкільного віку на виховні впливи, що уможливлює ефективну роботу щодо профілактики та усунення шкільної дезадаптації молодших школярів. Наукове обґрунтування індивідуально-психологічних та соціально-психологічних факторів шкільної дезадаптації є важливим завданням сучасної практичної психології. У психологічній літературі проблема адаптації є досить традиційною (Ю.А. Александровський, В. І. Гарбузов, С.Л. Коробко, О.І. Коробко, П.С. Кузнєцов, Л. П. Пономаренко, Т. Червона, О. В. Хухлаєвата, А.В. Фурман). Розкрито особливості прояву адаптаційних процесів у різних видах діяльності (І.Ф.Аршава, Г.О. Болл, Г. Гартманн, Л.А. Кльоц, Н.Ю. Максимова, Л.В. Підлипна, Я. Стреляу, В. В. Суворов), враховано фактори, що зумовлюють цей процес, (С.І. Болтівець, С. Булах, Н. Квінн, Д. Келлі , О.М. Полякова, М. Раттер, А. С. Співаковська, Г. Хомич). У сучасних умовах актуальним є питання комплексного вивчення дезадаптації дітей у школі. За результатами наукових досліджень (М.Р. Бітянова, Г.М.Бреслав, Г.В. Бурменська, Н.Г. Лусканова, Н.Ю. Максимової, Р.В. Овчарова та ін.) діти відчувають стан дезадаптації в систематичному шкільному навчанні. При вивченні шкільної дезадаптації особлива увага приділяється певним ознакам, таким як стомлення (М.М. Безруких, С.П. Єфімова, В. Панок, О.В. Проскура), порушення поведінки (Г.Г. Аракелов, В.О. Гур’єва, І.О. Коробейніков, Н.Ю. Максимов, О.Є. Марінушкіна, О. Мерзлякова), неуспішність навчання (Ф.Б. Березін, Л.В. Дзюбко, О. І. Захаров, І. О. Коробей, Н.Г. Лусканова, А. Місецька). Мета дослідження - визначити вплив індивідуально-психологічних та соціально-психологічних факторів на виникнення та особливості прояву шкільної дезадаптації, а також можливості її профілактики та корекції у учнів початкової школи. Дезадаптацію слід вважати однією з найсерйозніших проблем, що вимагає як поглибленого вивчення, так і гострої необхідності пошуку практичного рішення. Пусковим механізмом цього процесу є різка зміна умов, нормального середовища проживання, наявність стійкої травматичної ситуації. Разом з тим у розвитку процесу дезадаптації велике значення мають індивідуальні особливості та недоліки розвитку людини, які не дозволяють йому виробити відповідні форми поведінки до нових умов. Під шкільною дезадаптацією розуміють низку психологічних розладів, які свідчать про невідповідність соціально-психологічного та психофізіологічного статусу дитини вимогам шкільної ситуації, з якою важко впоратися з кількох причин. Основними діагностичними критеріями виявлення ранньої шкільної дезадаптації є: незрілість внутрішньої позиції учня, низький рівень інтелектуального розвитку, висока стійка тривожність, низький рівень мотивації навчання, неадекватна самооцінка, труднощі у спілкуванні з дорослими та однолітками. Ми провели опитування для визначення ступеня адаптації першокласників та спробували дослідити різні аспекти адаптації. Для вивчення ступеня адаптації нами підібрано та впроваджено методи, призначені для вивчення розвитку емоційної сфери («Неіснуюча тварина»), ступеня сформованості довільної сфери («Графічний диктант»), визначення ступеня мотивації до навчальної (анкета учня). Ступінь соціально-психологічної адаптації визначали на основі відповідей батьків та педагогів. Ми також дізналися про здоров’я дітей та соціальні фактори (склад сім’ї, освіта батьків). У нашому первинному дослідженні ми виявили, що діти не адаптувалися (є ознаки дезадаптації). Нам не вдалося виявити всі фактори, що впливають на ознаки дезадаптації. Ми провели вторинне дослідження та використали запропоновані раніше методи. Виявилося, що з п’яти неадаптованих дітей залишилося лише двоє. Виявляється, одна з цих дітей виховується в неповній сім’ї, і ми не можемо переформатувати стиль виховання цієї дитини. Таким чином, ми вважаємо, що причиною шкільної дезадаптації є шкільна незрілість. Дитина не може перейти від дитини дошкільного віку до школяра. У нього насамперед гра, а школа приваблює його позакласною роботою. З цими учнями необхідно проводити додаткові дослідження, використовувати психофізіологічну корекційну програму для подолання шкільної дезадаптації, використовувати різноманітні тренувальні вправи.
Опис: Modern living and working conditions in Ukraine are characterized by radical changes in the economy, social conditions and education. Society places new demands on the development of personality - the formation of initiative, courage, ability to make independent decisions, quick adaptation to different situations. The implementation of national programs involves the improvement of existing and development of new pedagogical systems and psychological approaches to the development of the personality of students of different ages, which requires new psychological and pedagogical research to adapt to school conditions. With the increase of unpredictable critical situations in everyday life, especially as evidenced by school practice, they become more acute when entering school, during the initial assimilation of a new social situation. The most sensitive are the psychological characteristics of primary school age to educational influences, which allows effective work to prevent and eliminate school maladaptation of primary school children. Scientific substantiation of individual psychological and socio-psychological factors of school maladaptation is an important task of modern practical psychology. In the psychological literature, the problem of adaptation is quite traditional (Yu.A. Alexandrovsky, VI Garbuzov, SL Korobko, OI Korobko, PS Kuznetsov, LP Ponomarenko, T. Chervona, O V. Khukhlayevat, AV Furman). Peculiarities of manifestation of adaptation processes in different types of activity are revealed (IF Arshava, GO Ball, G. Hartmann, LA Klotz, N.Yu. Maksimova, LV Pidlipna, J. Strelyau, V. V. Suvorov), taking into account the factors that determine this process, (SI Boltivets, S. Bulakh, N. Quinn, D. Kelly, OM Polyakova, M. Rutter, AS Spivakovskaya, G. Homich). In modern conditions, the issue of comprehensive study of maladaptation of children in school is relevant. According to the results of scientific research (MR Bityanova, GM Breslav, GV Burmenskaya, NG Luskanova, NY Maksimova, RV Ovcharova, etc.) children experience a state of maladaptation in the systematic schooling. In the study of school maladaptation, special attention is paid to certain signs, such as fatigue (MM Bezrukikh, SP Yefimova, V. Panok, OV Proskura), behavioral disorders (GG Arakelov, VO Gurieva, IO Korobeynikov, N.Yu. Maksimov, OE Marinushkina, O. Merzlyakova), learning failure (FB Berezin, LV Dzyubko, OI Zakharov, I. O. Korobey, NG Luskanova, A. Misetska). The purpose of the study is to determine the influence of individual psychological and socio-psychological factors on the occurrence and features of school maladaptation, as well as the possibility of its prevention and correction in primary school students. Disadaptation should be considered one of the most serious problems, which requires both in-depth study and the urgent need to find a practical solution. The trigger of this process is a sharp change in conditions, normal living environment, the presence of a stable traumatic situation. However, in the development of the process of maladaptation of great importance are individual characteristics and shortcomings of human development, which do not allow him to develop appropriate behaviors to new conditions. Under school maladaptation is understood a number of psychological disorders, which indicate the inconsistency of socio-psychological and psychophysiological status of the child to the requirements of the school situation, which is difficult to cope with for several reasons. The main diagnostic criteria for detecting early school maladaptation are: immaturity of the student's internal position, low level of intellectual development, high persistent anxiety, low level of motivation to learn, inadequate self-esteem, difficulties in communicating with adults and peers. We conducted a survey to determine the degree of adaptation of first-graders and tried to explore different aspects of adaptation. To study the degree of adaptation, we have selected and implemented methods designed to study the development of the emotional sphere ("Non-existent animal"), the degree of formation of any sphere ("Graphic dictation"), determining the degree of motivation to study (student questionnaire). The degree of socio-psychological adaptation was determined based on the responses of parents and teachers. We also learned about children's health and social factors (family composition, parental education). In our initial study, we found that children did not adapt (there are signs of maladaptation). We have not been able to identify all the factors that affect the signs of maladaptation. We conducted a secondary study and used previously proposed methods. It turned out that only two of the five maladapted children remained. It turns out that one of these children is being raised in a single-parent family, and we can't reformat this child's upbringing style. Thus, we believe that the reason for school maladaptation is school immaturity. A child cannot go from a preschooler to a schoolboy. He has a game in the first place, and the school attracts him with extracurricular activities. It is necessary to conduct additional research with these students, use a psychophysiological correction program to overcome school maladaptation, use a variety of training exercises.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://hdl.handle.net/123456789/1774
Розташовується у зібраннях:053 Психологія

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Федорова Н.М._ Проблема шкільної дезадаптації у учнів початкової школи.docxПроблема шкільної дезадаптації у учнів початкової школи116.85 kBMicrosoft Word XMLПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.