Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://hdl.handle.net/123456789/1806
Назва: Активне дозвілля в контексті трансформації ціннісних здоров’язбережувальних орієнтацій дітей та молоді
Інші назви: Active leisure time in the context of transformation of valuable health-preserving orientations of children and youth
Автори: Шевченко, Володимир Олегович
Shevchenko, Volodymyr
Ключові слова: спорт
здоров’язбереження
активне дозвілля
орієнтація
діти
молодь
sports
health
active leisure
orientation
children
youth
Дата публікації: 24-січ-2022
Бібліографічний опис: Шевченко В. О. Активне дозвілля в контексті трансформації ціннісних здоров’язбережувальних орієнтацій дітей та молоді : Кваліфікаційна робота здобувача освітнього ступеня магістр спеціальності: 014. Середня освіта, освітньої програми : Середня освіта : фізична культура /Кер. : канд. пед. наук, доц. Звєкова В. К. – Ізмаїл, 2022. – 98 с.
Короткий огляд (реферат): Актуальність теми кваліфікаційної роботи. Вивчення численних джерел, присвячених процесам перетворень в Україні протягом останніх 20 років, показує, що як в зарубіжних, так і у вітчизняних публікаціях увага дослідників приділяється переважно розгляду таких базових характеристик, як зміна економічного укладу, розвиток нового політичного простору, «відкриття дверей» для міжнародного співробітництва тощо У той же час така соціально значуща область життя, як дозвільний простір, особливості проведення вільного часу різними соціально-демографічними групами, в тому числі і особливості трансформації активних форм дозвілля, займає не настільки істотне місце. Якщо в 60-70-і рр. соціологія дозвілля у вітчизняній науці мала вельми високий статус і представництво, то в останні два десятиліття ситуація серйозно змінилася не в кращу сторону. Однак саме в сфері дозвілля, можливо, більш ніж в будь-якій іншій соціальній підсистемі, проявляються власні переваги і орієнтації, реалізуються ціннісні «вибори» як окремого індивіда, так і певних спільнот. Аналіз дозвіллєвого простору – це можливість не тільки відстежувати прояви макроекономічних і макросоціальних зрушень в окремій соціокультурній сфері діяльності, а й база для розуміння змін у свідомості і самосвідомості населення в період суспільних трансформацій. Звертає на себе увагу, що лише трохи більше третини молодих людей відносять до улюблених ними занять спортивне дозвілля, при цьому відзначається деяке зниження цього інтересу в більш старшій віковій групі – але ж саме в цей віковий період вибір форм дозвілля все менше стає залежним від батьків і все більш визначається самим підлітком. Саме це й зумовило вибір напряму нашого дослідження та робить обрану нами теми роботи «Активне дозвілля в контексті трансформації ціннісних здоров’язбережувальних орієнтацій дітей та молоді» достатньо актуальною. Мета дослідження – дослідити та обґрунтувати особливості активного дозвілля в контексті трансформації ціннісних здоров’язбережувальних орієнтацій дітей та молоді. Завдання дослідження: охарактеризувати активне дозвілля в контексті трансформації ціннісних орієнтацій населення; описати специфіку дозвіллєвої діяльності дітей та молоді: феномен і механізми організації; визначити роль соціальних інститутів у формуванні самозбережувальної та здоров’язбережувальної поведінки дітей та молоді; повести діагностику рівня активного дозвілля дітей та молоді на початковому етапі; впровадити модель процесу виховання культури здоров’я і самозбережувальної поведінки дітей та молоді: підходи до вивчення і досвід побудови активного дозвілля; провести аналіз ефективності запропонованої впровадженої моделі активного дозвілля на кінцевому етапі емпіричного дослідження. розглянути спорт, як оптимальна підтримка здоров’ю підростаючого покоління; розкрити концепцію оновлення змісту і технологій дозвіллєвої діяльності дітей та молоді в області реалізації додаткових програм туристсько-краєзнавчої спрямованості. Об’єкт дослідження – дозвілля в контексті трансформації ціннісних орієнтацій. Предмет дослідження – активне дозвілля в контексті трансформації ціннісних здоров’язбережувальних орієнтацій дітей та молоді.
Опис: Relevance of the topic of qualification work. A study of numerous sources on the processes of transformation in Ukraine over the past 20 years shows that both foreign and domestic publications focus mainly on such basic characteristics as changing economic conditions, developing a new political space, "opening the door" for At the same time, such a socially significant area of ​​life as leisure space, features of leisure time by different socio-demographic groups, including features of the transformation of active forms of leisure, is not so important. If in the 60's and 70's the sociology of leisure in domestic science had a very high status and representation, in the last two decades the situation has seriously changed for the worse. However, it is in the field of leisure, perhaps more than in any other social subsystem, that one's own preferences and orientations are manifested, and the value "choices" of both the individual and certain communities are realized. The analysis of leisure space is an opportunity not only to track the manifestations of macroeconomic and macrosocial changes in a particular socio-cultural sphere of activity, but also a basis for understanding changes in consciousness and self-consciousness of the population during social transformations. It is noteworthy that only a little over a third of young people consider sports to be a favorite pastime, with a slight decrease in this interest in the older age group - but it is at this age that the choice of forms of leisure becomes less dependent on parents and increasingly determined by the adolescent himself. This is what led to the choice of the direction of our research and makes our chosen topic of work "Active leisure in the context of the transformation of value-oriented health orientations of children and youth" quite relevant. The purpose of the study is to investigate and substantiate the features of active leisure in the context of the transformation of value-oriented health orientations of children and youth. Objectives of the study: 1) to characterize active leisure in the context of transformation of value orientations of the population; 2) describe the specifics of leisure activities for children and youth: the phenomenon and mechanisms of organization; 3) to determine the role of social institutions in the formation of self-preserving and health-preserving behavior of children and youth; 4) to diagnose the level of active leisure of children and youth at the initial stage; 5) to introduce a model of the process of educating the culture of health and self-preserving behavior of children and youth: approaches to the study and experience of building active leisure; 6) to analyze the effectiveness of the proposed implemented model of active leisure at the final stage of empirical research. 7) consider sports as the optimal support for the health of the younger generation; 8) to reveal the concept of updating the content and technologies of leisure activities of children and youth in the field of implementation of additional programs of tourism and local lore. The object of research is leisure in the context of transformation of value orientations. The subject of the research is active leisure in the context of transformation of value-oriented health orientations of children and youth.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://hdl.handle.net/123456789/1806
Розташовується у зібраннях:014 Середня освіта: фізична культура

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
+МАГ_Шевченко В.О..docxАктивне дозвілля в контексті трансформації ціннісних здоров’язбережувальних орієнтацій дітей та молоді194.38 kBMicrosoft Word XMLПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.