Ізмаїльський Державний Гуманітарний Університет

Попередження насильства в сім’ї, як соціальна проблема

Показати скорочений опис матеріалу

dc.contributor.author Храмченко, Оксана Олександрівна
dc.contributor.author Khramchenko, O.
dc.date.accessioned 2020-01-23T12:38:47Z
dc.date.available 2020-01-23T12:38:47Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Храмченко О.О. Попередження насильства в сім’ї, як соціальна проблема : Кваліфікаційна робота здобувача освітнього ступеня магістр спеціальності 231Соціальна робота / Кер.: канд. пед. наук, доц. Фурдуй С.Б. - Ізмаїл, 2019. - 125 с. uk_UA
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/1010
dc.description Qualification deals with domestic violence as a social problem. The concept of "violence", "aggression" in the family is theoretically analyzed. The paper analyzes the theoretical analysis of the prevention of domestic violence as a social problem, as well as its practical study. The theoretical foundations of domestic violence have been studied. The concept of violence in the scientific and methodological literature is investigated, the main types, factors and sources that determine the development of domestic violence are identified and characterized. The legal base of social protection of the victims of violence is analyzed, the foreign experience of social protection of the victims of violence is studied. The technology of work of a social worker with people affected by violence is revealed, a system of social prevention, social rehabilitation of people who have been abused in the family have been worked out. The program "We are against violence" has been developed. The purpose of the program is to prevent family disadvantages and enhance the psychological and pedagogical culture of parents, to strengthen and preserve the psychological health of children. The methods of improvement of the expected result are described: decrease of the level of anxiety in children, increase of self-esteem, decrease of the level of authoritarianism in parents, decrease of the level of destructive attitudes of parents in interpersonal relations, increase of the level of empathy of parents towards the child. Not only the use of forms and methods, but also preventive integration of educators, parents and all professionals will be needed to prevent domestic violence. The purpose of correctional and development work is to create conditions for social and psychological rehabilitation of children who have suffered from ill-treatment by the immediate social environment. The research of effective methods of cooperation of parents and their children was conducted, which confirmed that purposeful activity, creation of certain organizational and pedagogical conditions, application of social methods of prevention of psychological violence in child-parent relations have significantly improved. The theoretical significance of this study lies in the systematization of information regarding the problem, revealing its relevance. The practical significance is the following: the program “We are against violence” has developed the social protection of the victims of violence. This program includes a set of measures aimed at preventing domestic violence. uk_UA
dc.description.abstract В кваліфікаційній роботі розглянуто проблеми насильства в сім’ї як соціальна проблема. Теоретично проаналізовано поняття «насильство», «агресія» в сім’ї. В роботі здійснений теоретичний аналіз попередження насильства в сім’ї як соціальна проблема, а також її практичне дослідження. Вивчено теоретичні основи насильства в сім’ї. Досліджено поняття насильство в науково-методичній літературі, виявлено та схарактеризовано основні види, фактори та джерела, що визначають розвиток насильства в сім'ї. Проаналізована нормативно-правова база соціального захисту людей, які постраждали від насильства, вивчено зарубіжний досвід соціального захисту людей, які постраждали від насильства. Розкрита технологія роботи соціального працівника з людьми, які постраждали від насильства, опрацьована система соціальної профілактики, соціальної реабілітація людей, які зазнали насильства у сім'ї. Розроблена програма «Ми проти насильства». Мета програми - попередження сімейного неблагополуччя та підвищення психолого-педагогічної культури батьків, зміцнення і збереження психологічного здоров'я дітей. Охарактеризовано методи покращення очікуваного результату а саме: зниження рівня тривожності у дітей, підвищення самооцінки, зниження рівня авторитарності у батьків, зниження рівня деструктивних установок батьків в міжособистісних відносинах, підвищення рівня емпатії батьків до дитини. Для попередження насильства в сім'ї необхідно не лише застосування форм та методів, а й потрібно об’єднати у профілактичному напрямку педагогів, батьків та всіх спеціалістів яких буде потрібно. Метою корекційно-розвиваючої роботи є створення умов соціально-психологічної реабілітації дітей, які постраждали від жорстокого поводження, з боку найближчого соціального оточення. Проведене дослідження ефективних методів співпраці батьків та їхніх дітей, яке підтвердило, що цілеспрямована діяльність, створення певних організаційно-педагогічних умов, застосування соціальних методів профілактики психологічного насильства в дитячо-батьківських відносинах значно покращилися. Теоретичне значення даного дослідження полягає у систематизації інформації, щодо проблеми, розкриття її актуальності. Практичне значення полягає в наступному: в роботі розроблена програма «Ми проти насильства» соціального захисту людей, які постраждали від насильства. До цієї програми входить комплекс заходів, які спрямовані на профілактиці попередження насильства в сім’ї. uk_UA
dc.subject насильство uk_UA
dc.subject домашнє насильство uk_UA
dc.subject гіперсоціалізація uk_UA
dc.subject інфантилізація uk_UA
dc.subject гендерне насильство uk_UA
dc.subject violence uk_UA
dc.subject domestic violence uk_UA
dc.subject hypersocialization uk_UA
dc.subject infantilization uk_UA
dc.subject gender violence uk_UA
dc.subject насилие uk_UA
dc.subject домашнее насилие uk_UA
dc.subject гиперсоциализация uk_UA
dc.subject инфантилизация uk_UA
dc.subject гендерное насилие uk_UA
dc.title Попередження насильства в сім’ї, як соціальна проблема uk_UA
dc.title.alternative Preventing violence in the family as a social problem uk_UA
dc.type Thesis uk_UA


Долучені файли

Даний матеріал зустрічається у наступних зібраннях

Показати скорочений опис матеріалу